Prawo Bankowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa bankowego oraz prawa spółdzielczego, m.in. poprzez:

  • przygotowanie, negocjacje oraz opiniowanie umów, w tym weryfikację postanowień umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem klauzul niedozwolonych oraz stanowiska UOKiK w tym zakresie.
  • sporządzanie opinii prawnych, w tym zagadnień dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych, zajęć egzekucyjnych, zabezpieczeń transakcji kredytowych oraz zasad tworzenia rezerw celowych
  • pomoc przy windykacja wierzytelności oraz w pozyskaniu tytułu wykonawczego,
  • przygotowanie i negocjacje umów oraz innych dokumentów w zakresie obrotu wierzytelnościami, restrukturyzacji zobowiązań kredytowych oraz cesji zabezpieczeń,
  • opiniowanie wzorców umownych, instrukcji służbowych i regulacji wewnętrznych
  • opiniowanie wzorców oświadczeń o udzieleniu gwarancji bankowej na wzorze Klienta,
  • przygotowywanie wniosków o wpis oraz pomoc i reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym
  • reprezentacja Banku jako wierzyciela w postępowaniach upadłościowych i naprawczych