Prawo zamówień publicznych

Jako jedna z nielicznych Kancelarii w Rzeszowie specjalizujemy się w sprawach związanych ze stosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas współpracy przy realizacji inwestycji, głównie budowlanych, w naszym regionie, tak po stronie Zamawiających, zobowiązanych do stosowania przepisów ww. ustawy,  jak i Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Obszary wsparcia:

  • Obsługa prawna  procesów inwestycyjnych realizowanych w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

-przygotowanie regulaminów i niezbędnych wzorów pism, formularzy,

-pomoc w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

-przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, ustalenie odpowiedniego trybu zamówienia, pomoc w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, w przygotowaniu istotnych postanowień umowy, weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy, przygotowanie lub weryfikację ogłoszenia o zamówieniu

-pomoc z udzielaniu odpowiedzi na wpływające do Zamawiającego pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz przygotowanie zmian specyfikacji

-pomoc w przygotowaniu pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

-przygotowywanie odpowiedzi na wnoszone przez Wykonawców środki ochrony prawnej, a także profesjonalne zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych;

-pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji;

-bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie;

-pomoc w przygotowaniu wzoru umowy

-inne bieżące doradztwo w toku postępowania

Ponadto świadczmy usługi w zakresie przygotowania postępowań przetargowych, negocjacyjnych i innych, prowadzonych w trybie ustawy – kodeks cywilny.

  • Profesjonalne wsparcie wykonawców

Przez cały okres pracy Kancelarii pomagamy Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zwłaszcza przy najistotniejszych czynnościach mających wpływ na złożenie prawidłowej oferty i zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia, tj. przy:

-weryfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności poprzez ocenę kryteriów oceny ofert, weryfikację opisu przedmiotu zamówienia;

-pomocy przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z ofertą/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

-wsparcie przy innych czynnościach Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego niezależnie od trybu stosowanego przez Zamawiającego, w tym pomoc przy wyjaśnianiu treści SIWZ, prowadzonej z Zamawiającym korespondencji,

-weryfikacja prawidłowości ofert złożonych w toku postępowania pod kątem zgodności z treścią SIWZ i przepisami ustawy prawo  zamówień publicznych

  • Środki ochrony prawnej

Kancelaria oferuje wsparcie wykonawców oraz zamawiających w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, zarówno odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądów powszechnych, jak i przystąpienia do odwołania, przygotowania odpowiedzi na odwołanie oraz zastępstwa procesowo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz reprezentacja przed sądami okręgowymi.

Dodatkowo, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków europejskich wspieramy beneficjentów w całym procesie kontrolnym, weryfikujemy prawidłowość naliczonych korekt, pomagamy przy sporządzeniu zastrzeżeń pokontrolnych, a także reprezentujemy strony w postępowaniach dotyczących zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.

  • Przygotowywanie opinii na temat stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

Kancelaria, tak na zlecenie Wykonawców, jak i Zamawiających, w ramach doradztwa w zakresie problemów pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia, opracowuje szczegółowe opinie prawne pozwalające na podjęcie odpowiedniej decyzji w prowadzonym postępowaniu. Przygotowujemy również opinie dotyczące interpretacji poszczególnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego udzielania zamówień.